Vite + React CRUD with PHP API and MySQL

Workshop Vite + React (CRUD with PHP API and MySQL)

Workshop นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียน ไว้ฝึกทบทวนและแชร์ความรู้ให้กับคนอื่น สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

  • สร้างไฟล์ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

  • .htaccess

  • index.php


ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม