Check! ข้อมูลซ้ำ PHP + MySQLi

Check! ข้อมูลซ้ำ PHP + MySQLi

การเช็คข้อมูลซ้ำ php + mysqli ใน ตัวอย่าง code จะยกตัวอย่างของตาราง tbl_product_type
ซึ่งเป็นตารางของประเภทสินค้า แต่จะเช็คชื่อของสินค้า คือ t_name นั้นเอง

สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับงานตัวเองได้นะครับ 

ตย.code 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม