(สร้างตารางเก็บข้อมูลสินค้า) tbl_product to Database PHP + MySQLi

(สร้างตารางเก็บข้อมูลสินค้า) tbl_product to Database PHP + MySQLi

สร้าง tbl_product ลงใน xampp ของคุณ และคอลัมน์ ที่มาจากตาราง ประเภทสินค้า (tbl_type)
เพื่อทำการ Join 2 ตาราง เข้าด้วยกัน ให้สัมพันธ์กัน

ตารางจะมี

  1. p_id  รหัสสินค้า
  2. p_name ชื่อสินค้า
  3. type_id รหัสประเภทสินค้า ที่มาจากตารางประเภทสินค้า
  4. p_detail รายละเอียดสินค้า
  5. p_img รูปสินค้า
  6. datesave เวลาที่บันทึกข้อมูล

code
SQL

ตาราง PRODUCT

video

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม