Select/List เลือกจังหวัด-อำเภอ-ตำบล php + mysqli + ajax + jquery

Select/option เลือกจังหวัด-อำเภอ-ตำบล php + mysqli

การทำข้อมูลเลือกจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ต้องมีฐานข้อมูลของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ก่อน
ถึงจะทำการเรียกข้อมูลออกมา แล้วเขียนด้วย  sql  เพื่อนให้ลิงค์ข้อมูลให้ตรงกับจังหวัดนั้นๆ
** code นี้แจกสำหรับนักพัฒนาไว้นำไปพัฒนาต่อยอดได้

ฐานข้อมูล จังหวัด/อำเภอ/ตำบล คลิกดาวน์โหลด

Code Form.php

Code ajax_db.php

Code script.php

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม