OTOP DRU เว็บผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

OTOP DRU เว็บผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เว็บผลิตภัณฑ์ชุมชน otop dru เป็นโครงการนักศึกษาช่วยงาน ในการพัฒนาระบบ
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย
ลิงค์เว็บไซต์ https://otop.dru.ac.th/ คลิก
ทีมพัฒนาระบบ คลิกติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม